Konkurs Drzewo Pokoleń 2018

Konkurs Drzewo Pokoleń 2018

Seniorzy z pasją i charyzmą lidera, organizacje pozarządowe i samorządy mogą zgłaszać się do Konkursu Drzewo Pokoleń 2018 w ramach V Łódzkich Senioraliów. Gazeta Senior jest patronem medialnym wydarzenia.

III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń jest integralną częścią „V Łódzkich Senioraliów” – dwóch tygodni wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. Inicjatywy mają zachęcić osoby 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania pasji. Celem Konkursu Drzewo Pokoleń 2018 jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, a także wymiana dobrych praktyk. To także pretekst, aby integrować podmioty i osoby, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają na uwadze dobro seniorów i podejmują działania zmierzające do poprawy jakości ich życia. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii.

Kategorie nagród

Samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu).
Organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).
Senior-lider – kategoria adresowana do osób fizycznych lub grup nieformalnych.

Konkurs realizowany jest w 5 etapach

• Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – od 22 marca do 22 kwietnia (zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata)
• Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia
• Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 12 maja
• Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – od 12 do 24 maja
• Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 25 maja

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali podsumowującej V Łódzkie Senioralia, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Laureat zostanie uhonorowany statuetką i dyplomem nominacyjnym, a pozostali nominowani do nagrody otrzymają dyplomy.

Więcej informacji o Konkursie Drzewo Pokoleń (oraz formularz zgłoszeniowy) na stronie www.drzewopokolen.umed.pl.

Więcej informacji o „V Łódzkich Senioraliach” na stronie www.uml.lodz.pl.

Drzewo Pokoleń 2018

Drzewo Pokoleń 2018

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.