Waloryzacja bez tajemnic – w marcu podwyżka

Waloryzacja bez tajemnic – w marcu podwyżka

Już w marcu na kontach emerytów i rencistów pojawią się dodatkowe środki. W tym roku świadczenia wzrosną o całe 2,98 proc. Warto pamiętać, że nie trzeba składać żadnego wniosku, gdyż ZUS automatycznie podwyższy wypłacaną rentę czy emeryturę.

Waloryzacja to podniesienie świadczeń, które ma rekompensować spadek siły nabywczej pieniądza. Ma więc zapobiec pogarszaniu się sytuacji finansowej osób pobierających świadczenia.
Rolą waloryzacji jest utrzymanie siły nabywczej emerytury i renty – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Tegoroczna waloryzacja będzie najwyższa od pięciu lat i wyniesie 2,98 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł (z 1000 zł do 1029,80 zł), a przeciętna – o ok. 67,28 zł (z 2257,64 zł do 2324,92 zł).

Jak obliczana jest waloryzacja?

To ustawa o emeryturach i rentach z FUS określa sposób ustalania wysokości emerytur i rent. – Każdego roku do wypłacanych emerytur dodawana jest kwota uzyskana po jej przemnożeniu przez wskaźnik waloryzacji – mówi Iwona Kowalska.


Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej: wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.


Wysokość podwyżki oblicza się na podstawie wskaźników ogłaszanych przez GUS na początku każdego roku. Pod uwagę bierze się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich w gospodarstwach domowych. Analizuje się go zarówno w perspektywie ogólnej (inflacja), jak i biorąc pod uwagę tylko gospodarstwa emerytów i rencistów (inflacja emerycka). Ważny jest również wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (czyli o ile wzrosły płace). To te trzy parametry decydują o wysokości wskaźnika waloryzacji.

Jak wygląda to w praktyce?

W 2017 wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniósł 102,0%, a w przypadku gospodarstw emerytów i rencistów – 102,3%. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4%. Na tej podstawie wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 określono na 102,98%. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.

W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Więcej informacji dotyczących podwyżki i waloryzacji świadczeń w ZUS znajdą Państwo na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce zakładu. Zapraszamy również do wysłuchania wypowiedzi Iwony Kowalskiej regionalnego rzecznika prasowego ZUS dot. tegorocznej waloryzacji. 

 

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.