Konferencja w Poznaniu…

„Wyzwania polityki senioralnej w Polsce. Doświadczenia miasta Poznania” – to temat konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miasta w dniu 22 listopada br. Organizatorem była Miejska Rada Seniorów w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Jej celem było omówienie i przedyskutowanie wybranych problemów polityki senioralnej, doświadczeń Poznania w tym zakresie i kilku innych polskich miast, oraz zebranie opinii, postulatów i pomysłów związanych z potrzebami i funkcjonowaniem osób starszych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy, szefowie różnego rodzaju placówek, które w polu widzenia i działania mają sprawy senioralne, a także społecznicy, którzy na co dzień mają do czynienia z problemami senioralnymi.
Temat polityki senioralnej w Poznaniu oraz doświadczenia i proponowane rozwiązania były przedmiotem wystąpień i wykładów, które dodatkowo uświadomiły zebranym, z jakimi problemami muszą zmierzyć się mieszkańcy grodu Przemysława.

Między innymi z wykładami wystąpili:
Prof. dr hab. Jerzy Babiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, (Starzenie się społeczeństwa w Polsce), Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Socjologii, (Wielowarstwowe programy gerontologiczne w miejskiej polityce społecznej), Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej i dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, (Czego potrzebują seniorzy?…), Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski, (Aktywność społeczna seniorów wyzwaniem dla zdrowia publicznego), Prezes REAS Kazimierz Kirejczyk, dr Władysław Brzeski, dr Edward Kozłowski, (Modelowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych seniorów: koncepcje teoretyczne i przykłady rozwiązań praktycznych), Prof. dr hab. Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, (Reaktywacja zawodowa osób starszych. Doświadczenia Norwegii), Doc. dr Zdzisław Szkutnik, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, (Udział Miejskiej Rady Seniorów w kształtowaniu polityki senioralnej miasta Poznania wobec ludzi starszych), Justyna Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, (Organizacje non-profit jako realizatorzy usług społecznych na rzecz osób starszych), Dorota Potejko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Wojciech Bauer, Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, (Poznań miastem przyjaznym starzeniu. Dokonania i kierunkowe zamierzenia na najbliższe lata)

Obrady Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli Rad Seniorów dużych polskich aglomeracji miejskich, przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz przewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, (Czym są i czym powinny być Rady Seniorów w dużych ośrodkach miejskich).

Polityka senioralna w Poznaniu zajmuje jedno z czołowych zadań realizowanych obecnie w stolicy Wielkopolski, co świadczy o wyjątkowym traktowaniu tej grupy społecznej. Tym bardziej że obecnie miasto zamieszkuje blisko 130 tys. osób w wieku poprodukcyjnym i jak wynika z przeprowadzonych badań, ilość będzie się ciągle zwiększać. Hasło „Poznań miastem przyjaznym starzeniu” przynosi wymierne efekty i tylko należy wyrazić nadzieję, że nadal będzie traktowane priorytetowo, a planowane zamierzenia i wytyczone kierunki na przyszłość, przyniosą seniorom pozytywne rozwiązania i ułatwienia we wszystkich dziedzinach. Życie seniora w Poznaniu powinno stać przyjemniejsze i pozbawione wszelkich przeszkód.

ko-1 ko-2

Test i Foto: Roman Szymański

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds