Terminy wypłaty emerytur a święta oraz 13. i 14-tki [ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne]

Terminy wypłaty emerytur a święta oraz 13. i 14-tki [ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne]

Emerytury są wypłacane w różnych terminach przez kilka organów emerytalnych. Liczba dat oraz przepisów regulujących kwestie dnia wypłaty emerytury jest spora. Porządkujemy terminy wypłat dla emerytów z ZUS, KRUS, MSWiA oraz emerytów wojskowych. Wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób można zmienić dzień wypłaty świadczenia emerytalnego. 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Jak ustala się terminy wypłaty emerytury?

W teorii ZUS i KRUS oferują największy wybór terminów tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca, ale decyzja o terminie wypłaty świadczeń dla konkretnego emeryta zapada odgórnie. Twój regionalny oddział emerytalny wybiera termin na podstawie terminów, w których wypłaca świadczenia, liczby wypłat dokonywanych w danym dniu oraz wpływów ze składek.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Termin wypłaty emerytury czy można go zmienić?

Aby otrzymać dogodny dla nas termin wypłaty emerytury można spróbować zasugerować go na etapie składania wniosku o emeryturę. Jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku uwzględnić naszej prośby.

Czy można go zmienić? Istnieje możliwość odwołania się, jednak zmiana ta możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom. Jeśli problemem jest termin spłaty raty kredytu, to dla ZUS nie będzie to wystarczający argument, tym bardziej że termin spłaty raty można negocjować z bankiem. Ostateczna decyzja leży w gestii lokalnego oddziału ZUS-u lub KRUS-u, pod który podlegasz jako emeryt.

Kiedy nie można zmienić terminy wypłaty emerytury?

W przypadku pobierania emerytury z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub Wojskowego Biura Emerytalnego nie ma możliwości zmiany terminu wypłaty świadczenia, ponieważ te organy emerytalne wypłacają emerytury tylko w jednym dniu w miesiącu.

ZUS – terminy wypłat emerytur 2023. Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Emerytury, renty z dodatkami do tych świadczeń są wypłacane przez ZUS z góry w siedmiu terminach. Emeryci mogą liczyć na realizację przelewów 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Warto wiedzieć, że w zależności od liczby wypłacanych świadczeń, nie każdy regionalny oddział ZUS realizuje przelewy we wszystkie wskazane dni.

Kiedy KRUS wypłaca emerytury?

Emerytur z KRUS-u można spodziewać się w tych samych terminach z góry 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Tu także należy pamiętać, że nie każdy lokalny oddział KRUS realizuje wypłaty we wszystkich ww. dniach.

Kiedy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca emerytury?

Emerytury, renty oraz dodatki do nich Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca z góry 5. dnia każdego miesiąca.

Kiedy wypłacane są emerytury wojskowe?

Emeryturę wojskową wraz z dodatkami wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne. Wypłaty płyną co miesiąc z góry 10. dnia każdego miesiąca. Jeśli dziesiąty dzień wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata powinna zostać wykonana dzień wcześniej.

Emerytury sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – terminy?

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynie formalnie nie mają statusu emeryta, więc z formalnego punktu widzenia nie pobierają emerytur.

Wypłata emerytury – z dołu czy z góry

Większość emerytur wypłacanych jest z góry, czyli w postaci przedpłaty. Emerytury z góry wypłaca ZUS, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Wojskowe Biuro Emerytalne.

Tylko emeryci Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA mieszkający za granicą dokładnie w państwach, które zawarły umowy międzynarodowe o przekazywaniu świadczeń emerytalno-rentowych, otrzymują emerytury z dołu, na cały kwartał z dołu, pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.

Kiedy emerytura wpływa na konto?

Zastanawiasz się, kiedy pieniądze pojawią się na koncie bankowym? Zgodnie z przepisami emerytury wraz z dodatkami mają być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty. W lepszym położeniu są więc emeryci i renciści posiadający konta bankowe. Pozostałe osoby muszą czekać na wizytę listonosza. Czas oczekiwania może się wydłużyć, i w praktyce zależy już tylko od Poczty Polskiej i konkretnego doręczyciela.

Emerytura tylko na konto – przepisy

Wciąż istnieje możliwość wyboru, czy emeryturę chcesz otrzymywać na konto, czy pod postacią gotówki dostarczanej przez listonosza. Ale media obiegła informacja o zmianie przepisów i bezgotówkowej wypłacie emerytur.

Jeżeli wypłata bezgotówkowa zostanie wprowadzona obligatoryjnie, świeżo upieczeni emeryci, czyli ci którzy uzyskają prawo do pobierania świadczenia po dacie obowiązywania nowych przepisów, będę otrzymywać emeryturę tylko przelewem na wskazane przez siebie konto bankowe. Projekt przewiduje możliwość złożenia odwołania od tej decyzji, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Wciąż nie znamy daty wejścia w życie tych zmian.

Emerytura na konto to rozwiązanie, które ma zarówno wady, jak i zalety. Jednak zdecydowana większość seniorów dostrzega więcej korzyści. Już dziś w skali kraju blisko 75 proc. świadczeń emerytalnych ZUS przelewa na konta bankowe. Najwyższy stopień ubankowienia dotyczy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego aż 97,6 proc., emerytur pomostowych 93,6 proc. oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 91,7 proc.

Najlepsze konto dla seniora. RANKING kont bankowych dla emeryta 2022 [TABELA]

Terminy wypłaty emerytury dla mieszkających za granicą

Emerytury z ZUS dla emerytów mieszkających zagranicą

Seniorom mieszkającym za granicą ZUS wypłaca emerytury co miesiąc w dniu wskazanym w decyzji emerytalnej jako termin płatności. Zawsze będzie to jeden ze standardowych terminów, w których ZUS wypłaca emerytury, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Jednak dla emerytur przekazywanych za granicę będzie to dzień, w którym ZUS przekaże środki banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie pobieranego świadczeń.

Emerytura z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dla emerytów za granicą

Emerytury i dodatki do nich są wypłacane z góry 5. dnia każdego miesiąca kalendarzowego emerytom mieszkającym w państwach unijnych.

Z kolei osoby mieszkające poza terytorium państw UE, które jednocześnie zawarły umowy międzynarodowe o przekazywaniu świadczeń emerytalno, otrzymują emeryturę na cały kwartał z dołu – pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.

Dzień wypłaty dla świadczeń dostarczanych za granicę to ten, w którym świadczenie zostało przekazane do banku lub instytucji pośredniczącej. W przypadku gdy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłaty emerytury dokonuje się w dzień roboczy przed dniem wolnym.

Wypłata emerytury a dzień wolny

Niekiedy termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy, wtedy emerytura wpłynie na konto maksymalnie na dwa dni przed terminem, w którym otrzymujesz świadczenie. Ponownie w lepszej pozycji są tu emeryci posiadający konta bankowe. W przypadku otrzymywania pieniędzy od listonosza pozostaje oczekiwanie na jego wizytę, a dokładny termin trudno oszacować.

Termin wypłaty emerytury w grudniu a święta 2022

Seniorzy, których termin wypłaty emerytury przypada 25. dnia miesiąca, mogą obawiać się, że ze względu na Święta Bożego Narodzenia otrzymają emeryturę dopiero pod koniec grudnia. ZUS robi jednak w tym aspekcie wyjątek i wypłaca świadczenia wcześniej. Emerytury docierają do seniorów jeszcze przed świętami.

W 2021 roku były one przekazywane już od 21 grudnia, by dotarły do świadczeniobiorców najpóźniej w wigilię. Oczywiście znów w lepszej sytuacji są osoby posiadające konta bankowe, bowiem otrzymają wypłatę najszybciej.

W 2022 r. 25 grudnia przypadał w niedzielę i dzień wolny, więc zgodnie z przepisami emerytury powinny pojawić się na kontach dwa dni wcześniej tj. 23 grudnia.

W 2023 r. święta rozpoczynają się w poniedziałek 25 grudnia, a wigilia wypada w niedzielę. ZUS z pewnością wyśle świadczenia wcześniej, aby dotarły do świadczeniobiorców jeszcze przed świątecznym weekendem.

Wypłata emerytury a sylwester

W przypadku sylwestra sytuacja jest podobna jak w przypadku Świąt Bożego Narodzenia. Wypłaty emerytur przypadające 1. dnia miesiąca, czyli wypadające 1 stycznia – w Nowy Rok i dzień wolny od pracy, są rozsyłane już od 28 grudnia, by trafiły do rąk świadczeniobiorców jeszcze przed sylwestrem.

13. emerytura – terminy wypłaty

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura z ZUS?

13-stka wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowym terminie wypłaty emerytur tj.1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne otrzymują natomiast trzynastkę razem z emeryturą za maj.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura z KRUS?

13. emerytura z KRUS wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowych terminach wypłat emerytur tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

Emerytura z KRUS a 13. emerytura z ZUS. Zbieg świadczeń i terminy wypłaty

Kiedy dochodzi do tzw. zbiegu prawa do świadczeń. Mowa o emerytach, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, 13-tka wypłacana jest wraz z emeryturą z ZUS za kwiecień w terminie wypłaty emerytury pracowniczej. Wypłaty płyną w standardowych terminach tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

13. emerytura z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA – termin

13.emerytura z MSWiA jest wypłacana wraz z emeryturą w kwietniu 5 dnia miesiąca osobom, które w dniu 31 marca posiadały prawo do policyjnej: emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

13. emerytura dla wojskowych emerytów

Dodatkowe świadczenie planowo powinno trafić do wojskowych emerytów z kwietniowymi emeryturami do 10. dnia miesiąca.

Więcej na temat 13. emerytury przeczytasz w artykule:  13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki? [ZESTAWIENIE]

14. emerytura – terminy wypłaty

Kiedy wypłacana jest 14. emerytura z ZUS?

14. otrzymasz razem z emeryturą zasadniczą w tym samym dniu, w którym zwykle otrzymujesz emeryturę, w jednym z obowiązujących terminów wypłat tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W 2022 r. wypłata 14-tki przypadła na sierpień i wrzesień. Wypłata świadczeń rozpoczęła się 25 sierpnia i skończyła 20 września. W roku 2021 wypłaty miały miejsce w listopadzie. Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia jest nieprzekroczenie progu dochodowego.
Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS mogą oczekiwać 14-tki we wrześniu.

Kiedy wypłacana jest 14-ta emerytura z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacała czternaste emerytury wraz z emeryturami zasadniczymi 25 sierpnia 2022 roku. Kolejne terminy pokrywały się z wypłatami wrześniowych świadczeń i przypadały na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Warunkiem otrzymania 14-tki jest spełnienie kryterium dochodowego.

14. emerytura z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

14.emerytura z MSWiA jest wypłacana emerytom spełniającym warunki przyznania świadczenia wraz z emeryturą we wrześniu, 5 dnia miesiąca.

14. emerytura dodatek do emerytury wojskowej

Dodatkowe świadczenie planowo powinno trafić do uprawnionych emerytów, czyli tych których świadczenie nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego, do 10. września. W 2022 r. ponieważ dzień ten przypadł w dzień wolny od pracy, dodatkowe roczne świadczenie znalazło się na kontach dzień wcześniej.

13. i 14. emerytury dla sędziów w stanie spoczynku i prokuratorów – terminy wypłaty?

Trzynasta i czternasta emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta lub rencisty.

Czternasta emerytura w październiku – dla kogo?

Na czternastkę w październiku powinny oczekiwać osoby, które otrzymują wypłaty świadczeń rzadziej niż raz w miesiącu. Dotyczy to emerytur i rent wypłacanych co kwartał. W przypadku takich osób obowiązują standardowe październikowe terminy wypłaty świadczeń.

Więcej na temat 14. emerytury w artykule: 14 emerytura 2022: Terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę. Uwaga na oszustów! 

15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury

Źródła: ZUS; KRUS; MSWiA, MON


Jeżeli interesują Cię informację dotyczące emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Waloryzacja emerytur 2023. Minimum 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

 

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds