Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych – pytania i odpowiedzi

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych – pytania i odpowiedzi

Na początku tego roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiemy, że wśród naszych czytelników jest wielu działkowców, dlatego postanowiliśmy zamieścić na łamach „Czerwonego Portfelika Senior” cykl, w którym znajdą się odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z nowymi przepisami. W tym numerze druga część cyklu. Kłopotliwe kwestie dotyczące ustawy wyjaśni pan Zdzisław Śliwa, prezes OZ PZD.
Wynagrodzenie za własność działkowca
Mam niewielką działkę, jednak razem z mężem przytulnie ją sobie urządziliśmy. Jest ładna altana, dużo krzewów i kilka drzewek owocowych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nasze ogrody działkowe zostaną zlikwidowane, gdyż miasto planuje poszerzenie drogi i zabudowę tego terenu. Czy to oznacza, że stracimy wszystkie zainwestowane w działkę pieniądze?
Jadwiga

Zdzisław Śliwa: Ustawa uznaje, że działkowiec jest właścicielem wszystkich obiektów, urządzeń i nasadzeń, które są na działce. Jest to prawo własności wszystkich obiektów wykupionych, zasadzonych, w oderwaniu od własności gruntu. Taki zapis był już w starej ustawie. Nowością jest to, że ustawodawca gwarantuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku jakiejkolwiek zmiany właściciela działki. Wynagrodzenie przysługuje działkowcowi np. w razie wygaśnięcia prawa do działki, rezygnacji, rozwiązania umowy dzierżawy działkowej. W sytuacji, kiedy prawa do działki są przenoszone na inną osobę, zbywca negocjuje warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia ze swoim następcą. W przypadku likwidacji ogrodu działkowcowi przysługuje odszkodowanie za obiekty, których nie da się odtworzyć na innym terenie. Ustawa zastrzega jednocześnie, że za obiekty, nasadzenia czy przedmioty niezgodne z przepisami ustaw (jak np. niezgodny z prawem budowlanym obiekt postawiony na działce) nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

Zapamiętaj
Jesteś właścicielem wszystkich obiektów, urządzeń i nasadzeń na swojej działce.
Ustawodawca gwarantuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku jakiejkolwiek zmiany właściciela działki.
Nie otrzymasz wynagrodzenia za obiekty, urządzenia czy nasadzenia niezgodne z przepisami.

Opłaty ogrodowe
Czy ustawa zmieniła coś w kwestii obowiązku przynależenia do stowarzyszenia zarządzającego ogrodem? Co w wypadku, gdy ktoś nie chce do takowego należeć? Jakie opłaty będzie musiał uiszczać?
Anna

Zdzisław Śliwa: Przepisy stanowią, że działkowiec jest zobowiązany do pokrywania kosztów ogrodu w części przypadającej na jego działkę. Koszta dzielą się następująco:
– wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
– opłaty za dostawę energii elektrycznej, ewentualnie cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
– ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
– wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
– wydatki związane z zarządzaniem ROD.
Według założeń starej ustawy wszyscy byli zmuszeni opłacać składkę członkowską. Teraz działkowiec nie musi przynależeć do żadnego stowarzyszenia, jednak z racji, iż korzysta z ogrodu – musi uiszczać opłaty ogrodowe. Członkowie stowarzyszenia będą zobowiązani opłacić składkę członkowską w wysokości ustalanej przez stowarzyszenie, przy czym ta składka będzie ustalana kwotowo od członka stowarzyszenia a nie od metra kwadratowego uprawianej działki, jak było dotychczas. Warto dodać, że projekt statutu PZD, który zostanie wkrótce uchwalony (23 października) zakłada, że małżonkowie mający prawo do działki i będący członkami stowarzyszenia PZD będą płacić po 50% ustalonej kwoty każdy. W zamian członkowie stowarzyszenia będą mieli prawo udziału w walnym zebraniu stowarzyszenia i będą mogli wybierać i być wybierani do władz stowarzyszenia oraz głosować nad wszystkimi uchwałami, czego pozbawiony będzie działkowiec, który zrezygnuje z członkostwa w stowarzyszeniu. Kwestie opłat są ustalane przez działkowców na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia zarządzającego ogrodem. W ten sposób co roku podejmowane będą decyzje w kwestii każdej z wymienionych pięciu kategorii. Prawo uczestnictwa i głosowania podczas zebrań mają wyłącznie członkowie danego stowarzyszenia. Ustalone przez nich zasady będą dotyczyły wszystkich działkowców w ogrodzie, niezależnie od ich statusu członkowskiego.

Zapamiętaj
Nowa ustawa umożliwia wypisanie się ze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.
Opłaty będą ustalane na corocznych walnych zgromadzeniach członków stowarzyszeń. Opłaty te będą dotyczyć wszystkich działkowców – a więc również tych, którzy do stowarzyszenia nie należą.
Członkowie stowarzyszeń zobowiązują się opłacać składkę członkowską.

Źródło: Czerwony Portfelik Senior, wydanie: październik-listopad 2014

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds