Aktywność, pasje, głos w debacie publicznej największej organizacji senioralnej [cykl PZERiI]

Aktywność, pasje, głos w debacie publicznej największej organizacji senioralnej [cykl PZERiI]

Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy, zostałam zaszczycona propozycją napisania dla „Gazety Senior” cyklu artykułów przedstawiających działalność organizacji, którą reprezentuję – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI). Przyjmuję tę propozycję z satysfakcją.

W kolejnych tekstach spróbuję zainteresować Państwa tą najstarszą  i największą organizacją skupiającą osoby starsze i niepełnosprawne. Będę też, w miarę możliwości, sygnalizować ważniejsze wydarzenia i inicjatywy związane z polityką senioralną, mające znaczenie dla całej społeczności osób starszych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Na początek kilka informacji o Związku. Jesteśmy organizacją pozarządową, stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (…) i Statutu Związku. Prowadzimy działalność pożytku publicznego. Skupiamy ponad 260 tysięcy członków, należałoby raczej powiedzieć – członkiń, bo w naszej organizacji to panie mają zdecydowaną przewagę. Struktura organizacyjna PZERiI obejmuje ponad 1500 ogniw związkowych działających na terenie całego kraju. Składają się na nią koła (najmniejsze jednostki, zazwyczaj w małych miejscowościach), oddziały rejonowe i oddziały okręgowe (w miastach wojewódzkich). Całością kieruje Zarząd Główny. Poszczególne ogniwa związkowe mają dużą samodzielność działania, również w zakresie kształtowania oferty programowej, oczywiście w granicach kompetencji określonych w Statucie i przepisach związkowych.

Naszą dewizą jest działalność dla seniorów i z seniorami. Jest ona bardzo zróżnicowana, tak jak zróżnicowane są potrzeby osób starszych. Przede wszystkim staramy się zachęcać i tworzyć warunki do aktywności w różnych obszarach życia społecznego (kultura, edukacja, turystyka, aktywność fizyczna), do realizacji różnych pasji i zainteresowań (amatorskie zespoły artystyczne, warsztaty rękodzielnicze itp.), do zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy (np. w zakresie kompetencji cyfrowych).  Organizowane są różne formy atrakcyjnego spędzania czasu, służące także budowaniu relacji społecznych. Mamy „stałe punkty programu”, czyli imprezy cykliczne realizowane we wszystkich ogniwach, takie jak obchody Dnia Seniora, Święto Inwalidy, akcje Świadomy Senior-Bezpieczny Senior, ale również organizowane lokalnie w poszczególnych placówkach związkowych.  Wspieramy, w miarę naszych skromnych możliwości, osoby starsze  żyjące w trudnych warunkach materialnych, m.in. prowadząc – we współpracy z Bankami Żywności – akcje wydawania paczek żywnościowych. Ważnym obszarem naszej działalności jest reprezentacja osób starszych w debacie publicznej, w radach seniorów na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, w komisjach sejmowych, w procesach opiniowania aktów prawnych dotyczących interesów i potrzeb tej grupy społecznej.  Obecnie podejmujemy wyjątkowo ciekawą, ogólnopolską akcję związaną z bezpieczeństwem seniorów, ale o tym  więcej w następnym  miesiącu. Zachęcam Państwa do zaglądania na stronę internetową Zarządu Głównego PZERiI, gdzie znajdą Państwo aktualności z życia Związku, informacje o prowadzonych działaniach i podejmowanych inicjatywach.

Zobacz również: W grupie siła: rozmowa z Elżbietą Ostrowską przewodniczącą PZERiI [emerytura bez podatku, waloryzacja emerytur etc.]

Na zakończenie informacja o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 9 stycznia br. w Sejmie RP.  Odbyły się tam konsultacje społeczne pn. RZECZPOSPOLITA SENIORÓW. W debacie uczestniczyli przedstawiciele największych organizacji senioralnych, tj. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, a organizatorem było Stowarzyszenie Seniorzy 2050. Udział wzięli też członkowie władz centralnych, z  Ministrą ds. Polityki Senioralnej Panią Marzeną Okła-Drewnowicz i Ministrą ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Panią Agnieszką Burzyńską. Były też posłanki i posłowie reprezentujący rządzącą koalicję. Dyskutowaliśmy o wyzwaniach demograficznych i ich znaczeniu dla polityki senioralnej, o konieczności stworzenia rozwiązań systemowych w zakresie opieki nad osobami starszymi tracącymi samodzielność, o uwarunkowaniach zwiększenia aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych, o konieczności większego wpływu seniorów na procesy legislacyjne w sprawach dotyczących istotnych problemów środowiska, o potrzebie współdziałania organizacji i ruchów senioralnych w interesie całej społeczności. Obie Panie Ministry zadeklarowały chęć współdziałania i przedstawiły pierwsze konkretne decyzje (m.in. o powołaniu nowej Rady ds. Polityki Senioralnej). Będziemy śledzić realizację zapowiadanych działań.

Kontakt: www.pzerii.org; e-mail: zarzadglowny@pzerii.org; adres pocztowy: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5 lok. 10, 00-501 Warszawa; tel. +48 22 827 09 15

Zobacz również: „Gazeta Senior” luty 2024 [02/2024]. Sprawdź, co w numerze?


Chcesz być na bieżąco z informacjami z PZERII? Zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Elżbieta Ostrowska
CATEGORIES
Share This