Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi –  wybierz lub pozwól się wybrać

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi – wybierz lub pozwól się wybrać

12 lutego odbędą się wybory przedstawicielu do Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2015-2018. Radę tworzy łącznie piętnaście osób, z czego dziewięciu członków jest wybieranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz rad osiedli. Pozostałych sześciu członków to przedstawiciele Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej.

By seniorom żyło się lepiej
Miejska Rada Seniorów to ciało społeczne bez osobowości prawnej. Została powołana 26 października 2011 roku. Ma charakter konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny. Do jej głównych celów należy służba seniorom danego miasta czy gminy poprzez reprezentowanie i obronę ich interesów wobec władz, monitorowanie i odpowiadanie na potrzeby łódzkich seniorów. Działalność ta polega na rozstrzyganiu w kwestiach dotyczących oczekiwań ludzi starszych i odbywa się w ścisłej współpracy z władzami miasta. Rada ma możliwość zgłaszania uwag do aktów prawa miejscowego. W obrębie zainteresowań członków Rady jest wspieranie aktywności ludzi starszych, kwestie mieszkalnictwa dla seniorów, profilaktyka i promocja zdrowia oraz zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów. Rada zajmuje się także zwalczaniem szkodliwych stereotypów dotyczących osób starszych, budowaniem autorytetu i pozytywnego wizerunku społecznego seniorów. Wspiera rozwój różnorodnych form wypoczynku i usług oferowanych z myślą o seniorach, a także dostęp do edukacji i kultury. Dba o umacnianie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie, podkreśla konieczność zrozumienia i dialogu między generacjami. Propozycje przedstawiane przez Radę dotyczą priorytetowych zadań zarówno w perspektywie krótko jak i długookresowej. Członkowie Rady troszczą się także o to, by społeczność była należycie poinformowana o tym, jakie działania na rzecz seniorów podejmują służby miejskie czy ich partnerzy pozarządowi.

Jak wziąć udział w wyborach?
Wzięcie udziału w wyborach jest realną szansą na to, by mieć wpływ na jakość życia seniorów w danym mieście. Nikt tak dobrze jak sami seniorzy nie wie, kto zatroszczy się o potrzeby najstarszych członków danej społeczności. Łódź należy do grona aglomeracji zamieszkiwanych przez największy odsetek osób w wieku 60+. Najstarszych członków społeczeństwa nieustannie przybywa, dlatego miasto musi być gotowe na nadejście związanych z tym wyzwań, problemów i nieznanych dotąd zjawisk.
Chcąc uczestniczyć w wyborach należy dopełnić kilku formalności. Każdy z podmiotów, czyli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, rad osiedla, uniwersytetów trzeciego wieku czy klubów seniora wybrać może tylko jednego swojego reprezentanta-delegata. Należy pamiętać, że delegat musi mieć ukończone 60 lat! Do 6 lutego wybrana osoba musi wypełnić i złożyć odpowiedni formularz rejestracyjny. Formularz dostępny jest na stronie www.seniorzy.uml.lodz.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ (ul. Zachodnia 47, pokój 122). Dane, które trzeba podać w formularzu to: pełna nazwa organizacji (rady osiedla, uniwersytetu trzeciego wieku czy też klubu seniora), adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail i adres strony internetowej, status prawny jednostki z której wywodzi się delegat, a także jego imię i nazwisko. Kandydat musi dołączyć również podpisy osób reprezentujących organizację, która go zgłosiła – wymagane są podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Formularz należy złożyć osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ (ul. Zachodnia 47, pokój 103) lub przesłać go pocztą (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź) czy też drogą elektroniczną na adres seniorzy@uml.lodz.pl. Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji delegat posiada prawo wyborcze czynne i bierne – może głosować i sam może zostać wybrany. Wybory będą miały miejsce 12 lutego, w czwartek, o godzinie 11.00 w Dużej Sali Obrad UMŁ przy ul. Piotrowskiej 104.

Źródło: „Czerwony Portfelik Senior”, wydanie: Łódź grudzień 2014 – styczeń 2015

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds