Aktywność seniorów południowej Wielkopolski

Aktywność seniorów południowej Wielkopolski

W kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH, którego tegoroczna edycja była poświęcona polityce senioralnej oraz dobrym praktykom aktywizowania osób starszych.

Relacja

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Forum Inicjatyw Społecznych

To wydarzenie, zorganizowane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Fundację Animacja, stało się okazją do integracji organizacji NGO z subregionu kaliskiego, a także do przedstawienia dotychczasowej działalności kaliskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, działającego przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Obok przedstawicieli organizacji pozarządowych i wielu sympatyków działań społecznych, w tegorocznym Forum Inicjatyw Społecznych w Kaliszu wzięła udział 10 osobowa grupa seniorek i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Ostrowie Wielkopolskim, dla których twórcza integracja i aktywność życiowa seniorów (intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna) są bezcenne, bo wpływają na jakość ich dojrzałego życia. Biorąc to pod uwagę działacze ostrowskiego uniwersytetu wykorzystują każdą okazję, która służy rozmowie i wymianie doświadczeń o skutecznym organizowaniu seniorów do działania, stąd ich uczestnictwo w listopadowym Forum Inicjatyw Społecznych.

W imieniu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości otwarcia Forum dokonała Magdalena Wiczewska, podkreślając wagę tego spotkania polegającego na pokazaniu  dobrych praktyk aktywizowania osób starszych przez organizację pozarządowe działające   w subregionie kaliskim.

Prowadzenie spotkania przejęła Lucyna Roszak z Fundacji Animacja, przedstawiając program Forum Inicjatyw Społecznych, którego realizacja powinna być inspiracją do działania na rzecz  poprawy jakości życia seniorów w Południowej Wielkopolsce. Służą temu najlepiej – podkreśliła – żywe kontakty, dające możliwość oddziaływania ludzi na siebie, w ostatnim roku ograniczone ze względu na otaczającą nas pandemię. Dlatego za wyjątkowo cenną uznała inicjatywę organizacji Forum jako atrakcyjnej formy spotkania, pozwalającej na lepszą komunikację, na osobiste poznanie się oraz bezpośrednie korzystanie z doświadczeń prężnie działających organizacji senioralnych.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych, Pakiet Seniora, UTW w Ostrowie Wlkp. i wiele innych

Na wstępie Marcelina Sadowska z Działu Koordynacji Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu omówiła projekt Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025, ze szczególnym zwróceniem uwagi na PAKIET SENIORA, zaś Radosław Dukat, Kierownik Działu Polityki Senioralnej ROPS zapoznał zebranych z aspektami wielkopolskiej polityki senioralnej. Wystąpienia te zostały przyjęte przez obecnych na sali uczestników Forum z zaciekawieniem i aprobatą.

W ramach prezentacji dobrych praktyk Aleksandra Biegańska, prezes Zarządu OUTW przedstawiła Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako sposób na aktywne i twórcze życie seniorów. Za pośrednictwem bogatego, barwnego języka oraz wielu ciekawych zdjęć  pobudziła wszystkich do refleksji nad tym, jak ostrowski uniwersytet wpływa na aktywność życiową starszych, na poczucie swojej wartości, na poprawę zdrowia i życiowego optymizmu w trudnym procesie zdrowego i bezpiecznego starzenia się, jak wreszcie daje szansę na samorealizację i twórczą integrację. O cennym i wartościowym dorobku wnoszonym do życia lokalnej społeczności świadczy – jej zdaniem – misja OUTW, która przejawia się prowadzoną działalnością: edukacyjną, twórczą, kulturalną, zdrowotną, turystyczną, sportową, niesieniem pomocy społecznej i charytatywnej, jak również aktywizacją i poprawą jakości życia seniorów. Dużą uwagę obecnych przykuła informacja o projektach i grantach realizowanych przez Uniwersytet w następstwie konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Starostę Ostrowskiego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie – Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Słuchacze ostrowskiego uniwersytetu – dodała – dają przykład innym seniorom, że jesień życia może być czasem wielu barw, różnorodnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania nowych relacji z drugim człowiekiem.

Szeroki i niezwykle interesujący zakres działalności edukacyjnej i pozaedukacyjnej Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzbudził zainteresowanie wśród uczestników Forum Inicjatyw Społecznych w Kaliszu.

Po tej prezentacji z zainteresowaniem wysłuchano informacji Ewy Mąkowskiej, prezes Stowarzyszenia „Stacja Inspiracja” z Kalisza o projekcie, który niedawno zrealizowało Stowarzyszenie w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” pn. „Mobilna strefa dawnych gier i zabaw dla całej rodziny”.

Następnie znaną w środowisku i regionie Fundację Animacja w Pleszewie przedstawiła Lucyna Roszak, podkreślając jej rolę w zachęcaniu i uczeniu różnych grup społecznych, jak „wziąć sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego. Skupiła się głównie na obszarach działania związanych z doradztwem w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz formami pomocy w realizacji pomysłów związanych       z integracją społeczną i  międzypokoleniową.

Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy Ewa Kominek przedstawiła zebranym projekty Towarzystwa skierowane do seniorów. Omówiła przy tym, co Towarzystwo robi i jak wspiera seniorów. Podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w zakresie doradztwa i pomocy dla instytucji i organizacji pozarządowych w podnoszeniu jakości swoich usług i działań, jak też w promowaniu współpracy międzypokoleniowej i rozwijaniu wolontariatu osób starszych.

Ciekawym punktem programu był panel dyskusyjny moderowany przez Lucynę Roszak z Fundacji Animacja na temat: „Jak skutecznie aktywizować seniorów do działania”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  oraz  szefowie organizacji pozarządowych uczestniczących w Forum.

W części artystycznej Forum Inicjatyw Społecznych zaprezentowali się sami seniorzy – zespół Tańczące Seniorki Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespół śpiewaczy  Błękitne  Modraczki  z  Dobrzycy.

Za aktywny udział w Forum podziękowała Magdalena Wiczewska z kaliskiego Inkubatora, licząc na podobne spotkania w przyszłości. Życzyła wszystkim zdrowia, pogody ducha oraz wytrwałości w realizacji pasji i zainteresowań.

Spotkanie w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości pokazało, że Forum Inicjatyw Społecznych powinno stać się, przy wsparciu i pomocy ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, stałą formą integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami senioralnymi. Z ust biorących udział w tym wydarzeniu można było usłyszeć, że jeszcze większy efekt takich działań osiągniemy w przyszłości, kiedy w Forum będą uczestniczyć wszystkie uniwersytety trzeciego wieku z Południowej Wielkopolski. Jest szansa – dodawali – że Forum Inicjatyw Społecznych stanie się motywacyjną platformą wymiany poglądów na temat rozwoju organizacji senioralnych i skuteczności ich działań na rzecz poprawy jakości życia starszych.

Zdjęcia: Irena i Zbigniew Szczembara

Mogą Cię zainteresować inne materiały Kazimierza Nawrockiego:

Seniorzy chcą mieć dostęp do leczenia. Kazimierz Nawrocki rozmawia z seniorami!

Nauczyciel z pasją. Z Ryszardem Dolatą o jego osiągnięciach, pasjach i zamierzeniach na przyszłość rozmawia Kazimierz Nawrocki.

 

Kazimierz Nawrocki
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds