Zajęcia z robotyki dla seniorów. Podróż seniorów z Ostrowskiego UTW do świata robotów [English version]

Zajęcia z robotyki dla seniorów. Podróż seniorów z Ostrowskiego UTW do świata robotów [English version]

Robotyzacja to przyszłość – wcale nie tak odległa, jak mogłoby się wydawać. Roboty już teraz są już obecne w codziennym życiu. Mogą pomagać w terapii i wykonywać uciążliwe prace domowe. Czy mogą poprawić jakość życia seniorów? Jak poradzić sobie z ich obsługą? Te i wiele innych zagadnień będzie omawiać projekt „Podróż do świata robotyki” skierowany do słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia z robotyki robią furorę wśród najmłodszych. Czy seniorzy także je pokochają?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Roboty już są wokół nas

Choć jeszcze niedawno wydawało się, że pojawienie się robotów w zwykłym życiu to pomysły rodem z futurystycznych filmów, to dziś wiemy, że robotyczna rewolucja już się rozpoczęła. Roboty coraz częściej pojawiają się w naszym otoczeniu – na tyle często, że przestajemy je zauważać. Bez nich współczesny przemysł nie mógłby się rozwinąć. To roboty przejmują wiele żmudnych i powtarzalnych prac. Niepostrzeżenie zaczęły pracować w domach (jak choćby autonomiczne odkurzacze czy kosiarki). Służą w sklepach, szpitalach, urzędach i domach opieki, odciążając personel. Kierunek zmian jest jasny – już nawet w polskim systemie podatkowym znalazła się tzw. ulga na robotyzację. Wprawdzie skierowana jest głównie do przedsiębiorstw inwestujących w roboty przemysłowe, to stanowi zdecydowany krok w stronę rozwoju tego sektora.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Senior i jego robot

Przemysł najszybciej zaadaptował roboty do swoich potrzeb, ale bardzo szybko rozwija się technologia robotów-pomocników. Tego typu maszyny, które przejmują męczące prace domowe i asystują w codziennych czynnościach, mogą już wkrótce stanowić realne wsparcie nie tylko dla seniorów. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii trwają testy robota, który za symboliczną opłatą będzie dostarczać zakupy lub posiłki. W Japonii już wiele lat temu zaprezentowano pierwsze roboty, które towarzyszą seniorom. Japońskie maszyny coraz częściej pomagają, gdy pojawią się trudności ze wstawaniem, wejściem do wanny czy niepewnym krokiem. Roboty nieustannie są udoskonalane, by jak najlepiej odczytywały potrzeby i inwencje osób, którym udzielają wsparcia.

Roboty w polskich domach i szpitalach?

Zanim takie nowinki dotrą do Polski, upłynie wiele czasu… Nic bardziej mylnego. Coraz częściej szpitale lub domy opieki wprowadzają nowoczesne rozwiązania jak np. słynna foka robot z Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Urocza z wyglądu, mechaniczna foka Paro to japoński robot, która wspiera terapię pacjentów z Alzheimerem. Paro zachowuje się jak żywe stworzenie, reagując na to, czy zostanie potraktowana przyjaźnie lub nie. Kontakt z foką robotem pomagał redukować stres i budować relacje.

W Lublinie, pod okiem prof. Konrada Rejdaka, szefa Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego, testowany był robot, który ma pomagać osobom z chorobą Alzheimera w samodzielnym funkcjonowaniu. Inny przykład to sympatyczny Pepper, który komunikuje się, naśladując ludzką mowę i gestykulację. Jakie zadania przewidziano dla Pepper’a? To m.in. praca w szpitalu – robot może przypominać o zażywaniu leków.

Jak zrozumieć roboty?

Choć oprogramowanie robotów towarzyszących jest projektowanie tak, aby komunikacja z nimi była jak najłatwiejsza, wiele osób może mieć pewne obawy. Roboty, które do złudzenia będą naśladować ludzkie zachowania, mogłyby się stać głównym towarzystwem dla osób samotnych. Jak poradzić sobie z tym, że nie będą mogły oddać emocjonalnego zaangażowania? Czy przejmując coraz więcej zadań, roboty nie zabiorą ludziom pracy?

Na takie pytania mogą szukać odpowiedzi uczestnicy „Podróży do świata robotyki” na Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (OUTW). Tematyka powstała na podstawie wątpliwości zgłaszanych przez seniorów z całej Europy – problem dynamicznego wkraczania technologii do codziennego życia jest aktualny we wszystkich krajach. Program zajęć, przybliżających wiedzę z zakresu robotyki osobom starszym zostanie opracowany przez wykładowców i nauczycieli z Włoch, Portugalii, Estonii, Łotwy, Słowacji, Polski i Anglii.

W OUTW prowadzący postawili na innowacyjny w edukacji system modułowy. Na czym polega? Łączy wiedzę z wielu różnych dziedzin i w skuteczny sposób pozwala powiązać doświadczenie życiowe z wiedzą teoretyczną. Duży nacisk jest położony na aktywizację i praktyczną naukę. Wsparcie szerokiego doświadczenia seniorów nową wiedzą pomoże oswoić coraz śmielej wkraczającą robotyzację. Cały projekt koordynuje angielska Enso Group w ramach programu Erasmus+. Ta brytyjska instytucja edukacyjna już od lat skutecznie współpracuje z Powiatem Ostrowskim, m.in włączająca lokalny Zespół Szkół Technicznych do międzynarodowych praktyk zawodowych.

Program „Podróż do świata robotyki”

Przygotowania do uruchomienia programu rozpoczęto już w 2018 r. W projekcie uczestniczą instytucje z różnych państw europejskich. Poza angielskim Enso Group to także włoska Scuola di Robotica i Promimpresa srl, portugalska RobiticEduAcademy Lda, estońska NPO Robootika, łotewska Clearbot SIA i słowacka ICEP s.r.o. W tym międzynarodowym gronie Polskę reprezentują Powiat Ostrowski i Stowarzyszenie Miasta w Internecie z Tarnowa. Zajęcia dla seniorów zaczną się wraz z początkiem nowego roku akademickiego – w październiku 2022 i potrwają do lutego 2023. Spotkania seniorów z robotyką będą odbywać się w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych (ZST) i produkującym aplikacje dla robotów zakładzie „ROBOTYKA ZAP” w Ostrowie Wielkopolskim.

Co ciekawe, projekt pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń między krajami, ale także na nawiązanie międzypokoleniowych relacji. W „Podróży do świata robotyki” osobom starszym będą towarzyszyć uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim w roli asystentów nauczyciela, wspierających starszych uczestników programu w poznawaniu techniki cyfrowej.

Dziękuję Kazimierzowi Nawrockiemu Rzecznikowi OUTW za współpracę przy powstawaniu powyższego artykułu.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Robotics classes for seniors

Seniors’ journey to the world of robots. The University of the Third Age in Ostrów Wielkopolski

Robotisation is the future – not as distant as you might think. Robots are already in everyday life. They can help with therapy and house chores. Can they improve the quality of life of seniors? How to deal with their service? These and many other issues will be covered by the project „Journey to the world of robotics” addressed to students of the University of the Third Age in Ostrów. Robotics classes are a sensation among the youngest. Will seniors love them too?

The robots are already with us

Not so long ago, it seemed that the appearance of robots in ordinary life were ideas straight from futuristic movies, today we know that the robotic revolution has already begun. Robots appear in our environment more and more often – so often that we stop spotting them. Modern industry would not be able to develop without them. It is robots that take over a lot of tedious and repetitive work. Imperceptibly, they have begun to work in homes (such as autonomous vacuum cleaners or mowers). They are used in shops, hospitals, offices and nursing homes, relieving the staff. The direction of changes is clear – even in the Polish tax system, there is now a new tax relief for robotisation. Although it is addressed mainly to industrial robots, it has been a decisive step towards the development of this sector.

Senior and his robot

The industry was the quickest to adapt robots to their needs, but the technology of helper robots has been developing very fast. Machines of this type, which take over the tiring house chores and assist in everyday activities, may soon provide real support not only for seniors. A robot is tested in the United States and Great Britain, which will deliver shopping or meals for a small fee. The first robots accompanying seniors were presented in Japan many years ago. Japanese machines have been helping more and more often when there are difficulties with getting up, getting into the bathtub or taking an unsteady step. The robots are being constantly improved to best read the needs and inventions of the people they support.

Robots in Polish homes and hospitals?

Before such news reaches Poland, a long time will pass … You are mistaken. Increasingly, hospitals and nursing homes are introducing modern solutions, such as the famous robot seal from the Nursing Home in Sopot. The cute-looking mechanical Paro seal is a Japanese robot that supports the treatment of Alzheimer’s patients. Paro acts like a living creature, reacting to whether she is being dealt friendly or not. Contact with the robot seal helped reduce stress and build relationships.
In Lublin, under the supervision of prof. Konrad Rejdak, head of the Department and Clinic of Neurology at the Medical University, a robot was tested to help people with Alzheimer’s disease to function independently. Another example is the lovable Pepper who communicates by mimicking human speech and gestures. What are Pepper’s tasks? This includes work in a hospital – the robot can remind you to take medication.

How to understand robots?

While the companion robot software is designed to be as easy as possible to communicate with them, many people may have concerns. Robots, deceptively imitating human behaviour, could become the main company for single people. How do you deal with the fact that they will not be able to give back emotional involvement? By taking over more and more tasks, won’t robots take people’s jobs?
These questions can be answered by participants of „Journey to the world of robotics” at the University of the Third Age in Ostrow (OUTW). The subject has been created on the basis of doubts raised by seniors from all over Europe – the problem of the dynamic entry of technology into everyday life is current in all countries. The program of activities, introducing knowledge in the field of robotics to older people will be developed by lecturers and teachers from Italy, Portugal, Estonia, Latvia, Slovakia, Poland, and England.
At OUTW, the lecturers will focus on an innovative modular system in education. What is it about? It combines knowledge from many fields and allows you to effectively connect life experience with theoretical knowledge. Much emphasis is placed on activation and practical learning. Supporting the broad experience of seniors with new knowledge will help to tame the increasingly bolder robotisation. The project is coordinated by the English Enso Group under the Erasmus + program. This British educational institution has been successfully cooperating with the Ostrowski Poviat for many years, including the local Technical School Complex in international apprenticeships.

„Journey to the world of robotics” programme

Preparations for the launch of the program started in 2018. Institutions from various European countries participate in the project. In addition to the English Enso Group is also the Italian Scuola di Robotica and Promimpresa srl, Portuguese RobiticEduAcademy Lda, Estonian NPO Robootika, Latvian Clearbot SIA and Slovak ICEP s.r.o. In this international group, Poland is represented by the Ostrowski Poviat and the Association of Cities on the Internet from Tarnów. Classes for seniors will start with the beginning of the new academic year – in October 2022 and will last until February 2023. Meetings of seniors with robotics will take place in the laboratories of the Technical School Complex (ZST) and the „ROBOTYKA ZAP” plant in Ostrów Wielkopolski, which produces applications for robots.
Interestingly, the project allows not only the exchange of experiences between countries, but also the establishment of intergenerational relations. In the „Journey to the world of robotics”, older people will be accompanied by students of the Technical School Complex in Ostrów Wielkopolski as teachers’ assistants, supporting older participants of the program in learning about digital technology.

I’d like to thank Kazimierz Nawrocki, the spokesman for OUTW, for his colaboration in the preparation of the above article.

Zobacz również: 

Roboty w polskich szpitalach – już są i pomagają przyjmować pacjentów!

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds