Prenumerata Gazety Senior
Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Seniorzy, którzy kończą 100 lat, mogą liczyć na otrzymanie od państwa tak zwanej emerytury honorowej. Świadczenie to 1 marca 2023 r. wzrosło blisko o 600 zł. Dowiedz się, komu przysługuje emerytura honorowa i w jakim przypadku trzeba składać wniosek o jej przyznanie.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Emerytura honorowa – czym jest świadczenie honorowe dla 100 latków?

W momencie ukończenia stu lat seniorzy nabywają prawo do otrzymywania comiesięcznego świadczenia honorowego. Co ważne, może je pobierać każda osoba od setnego roku życia – niezależnie od przysługujących dodatków, pobieranej renty, emerytury, lub ich braku. Żeby dostać świadczenie, trzeba mieć polskie obywatelstwo. Nie ma znaczenia, czy senior mieszka w kraju. Specjalną emeryturę finansuje budżet państwa. Nie podlega ona waloryzacji.

Emerytura honorowa – wysokość świadczenia

Wysokość emerytury honorowej zmienia się co 12 miesięcy. Ustalona kwota obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Raz przyznane świadczenie nie ulegnie już zmianie, czyli będzie wypłacane w tej samej wysokości do końca życia seniora. Dlatego nie każdy otrzymuje dodatek dla najstarszych seniorów w identycznej kwocie. Jego wysokość zależy od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy (ustalana kwota zależy od stopy bazowej – jest to 100% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok minus składki na ubezpieczenie społeczne).

Reklama Głosowanie na seniora/kę roku 2023

Wysokość emerytury honorowej – ile wynosiła w poprzednich latach?

Seniorzy, którzy ukończyli setny rok życia, otrzymują emeryturę honorową w różnej wysokości. Wszystko zależy od tego, w którym roku obchodzili okrągłe urodziny. W ostatnich czterech latach można zauważyć wzrost tej kwoty, ponieważ przeciętne wynagrodzenie jest coraz wyższe. Od 2019 roku wysokość świadczenia zmieniała się następująco:

 • 1.03.2023 – 28.02.2024 – 5540,25 zł brutto,
 • 1.03.2022 – 28.02.2023 – 4994,79 zł brutto,
 • 1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
 • 1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
 • 1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Świadczenie od 1 marca wzrosło do kwoty 5540,25 zł brutto miesięcznie, czyli jest o 595,46 zł wyższe niż rok wcześniej.

Emerytura honorowa nie jest objęta waloryzacją, dlatego raz przyznana w określonej wysokości już się nie zmieni.

Zasady przyznawania honorowego świadczenia – przykład:

Senior, który nabył prawo do emerytury honorowej w 2022 roku tj. po 1 marca 2022 r., ale nie później niż 28 lutego 2023 r., otrzyma każdego miesiąca dodatkowe 4944,79 złotych brutto. Do końca życia będzie mu wypłacana dokładnie taka kwota.

Jeżeli 100-latek obchodzi swoje okrągłe urodziny po 1 marca 2023 r., kwota ta wynosi już 5540,25 zł brutto miesięcznie. To wzrost o 595,46 zł, ale emerytura honorowa pozostanie w takiej samej wysokości do końca życia 100-latka.

To rozwiązanie budzi kontrowersje. Stulatkowie, którzy niedawno nabyli prawo do emerytury honorowej, otrzymują większy dodatek niż seniorzy obchodzący okrągłe urodziny we wcześniejszych latach lub w styczniu albo lutym tego samego roku.

Kto wypłaca emerytury honorowe?

W Polsce jest kilka instytucji, które mogą wypłacić emeryturę honorową 100-latkom. Należą do nich:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW),
 • Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Emerytura honorowa – jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie?

Dodatek dla najstarszych seniorów zostanie automatycznie przydzielony każdemu, kto pobiera emeryturę z ZUS, KRUS, MON lub MSW. Takie osoby nie muszą składać żadnych wniosków. Warto pamiętać, że dodatkowe pieniądze dla 100 latków są niezależne od świadczenia emerytalnego, czy innych otrzymywanych benefitów.

Emerytura honorowa dla 90-latka?

Seniorzy często zastanawiają się, czy należy im się emerytura honorowa dla 90-latka. Chociaż pojawiała się już idea, aby stworzyć świadczenie dla osób, które ukończyły 90. rok życia, to aktualnie nie ma i nie planuje się wprowadzania dodatku dla seniorów młodszych niż 100 lat.

Kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę honorową?

Wniosek o emeryturę honorową dla 100-latka muszą składać tylko osoby, które nie przepracowały w swoim życiu ani jednego dnia i nie pobierają renty lub emerytury. Dlaczego? Ci seniorzy nie widnieją w systemie ZUS, dlatego świadczenie nie zostanie im przyznane automatycznie. Do złożonego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wiek np. akt urodzenia. Taka sytuacja najczęściej dotyczy kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały, więc nie mają wypracowanej emerytury.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Na jakich zasadach przyznawana jest emerytura honorowa z KRUS?

Seniorzy otrzymają świadczenie z KRUS na takich samych zasadach, jak stulatkowie, którzy otrzymują emeryturę z ZUS. W tym przypadku także nie trzeba składać żadnego wniosku po ukończeniu stu lat. Warto pamiętać, że KRUS przyznaje dodatki dla najstarszych seniorów tylko osobom pobierającym rolnicze emerytury lub renty. Minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosił, że rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu uregulowanie przyznawania emerytur honorowych przez prezesa KRUS. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony przepis sankcjonujący tradycję wypłacania tych świadczeń. Projekt zmiany ustawy został przygotowany i czekał na wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Emerytura honorowa z MSW i MON

Ten dodatek seniorzy mundurowi otrzymują razem z przysługującym im wojskowym świadczeniem emerytalno-rentowym. W 2021 wojskowy organ rentowy wypłacał emeryturę honorową średnio 33 osobom.

Świadczenie honorowe dla stulatków – historia

Dodatki dla najstarszych seniorów zaczęto wypłacać w latach 70. XX wieku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy. Świadczenie otrzymywało wtedy zaledwie 500 osób. Od 2006 roku obowiązuje ustawa mówiąca, że wypłacaniem świadczeń zajmuje się ZUS, KRUS, MSW i MON.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Liczba osób pobierających emeryturę honorową dla stulatka stale się zmienia. W ostatnich latach beneficjentów przybywa, a prezes ZUS przyznał świadczenie następującej liczbie seniorów:

 • 2016 r. – 1017 osób,
 • 2017 r. – 834 osoby,
 • 2018 r. – 857 osób,
 • 2019 r. – 1221 osób,
 • 2020 r. – 1571 osób.
 • 2022 r. – 2600 osób

W 2022 roku ZUS przyznał emeryturę honorową 2600 seniorom, jednak łącznie beneficjentów jest więcej. Osoby nieujęte w zestawieniu otrzymały dodatek z KRUS, MSW lub MON.

Emerytura honorowa – prognoza

MRiPS prognozuje, że w Polsce będzie coraz więcej seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Szacunki na 2021 rok wynosiły 3 tys. osób i 138,6 mln złotych, a w 2022 roku już 3,9 tys. beneficjentów i 190,1 mln zł. Ten trend powinien się utrzymywać także w kolejnych latach:

 • 2023 r. 4,7 tys. stulatków, koszt 246,1 mln zł,
 • 2024 r. 5,4 tys. stulatków, koszt 298,8 mln zł
 • 2025 r. 6,2 tys. stulatków, koszt 357,2 mln zł
 • 2030 r. 9,7 tys. stulatków, koszt 723,9 mln zł.

W 2020 roku KRUS wypłacał dodatek dla najstarszych seniorów średnio 1032 osobom. Instytucja prognozuje, że w przyszłych latach liczba beneficjentów powinna być podobna.

Emerytura honorowa – podstawa prawna

Od 1972 roku do wypłacania emerytury honorowej jest uprawniony prezes ZUS. Zasady przyznawania świadczenia regulował art. 116 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Od początku 1999 roku dodatek dla najstarszych seniorów w drodze wyjątku przyznaje się na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
1 stycznia 1992 roku, Minister Pracy i Polityki Socjalnej zdecydował, że wszystkie osoby, które ukończyły setny rok życia, otrzymają od Prezesa ZUS w trybie wyjątku świadczenie równe kwocie bazowej, obowiązującej w dniu ukończenia stu lat.

Nowelizacja przepisów dotyczących emerytury honorowej

Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie uregulowania zasad wypłaty dodatku dla najstarszych seniorów. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do szefa rządu.

Petycja dotycząca wprowadzenia świadczenia honorowego dla 100-latków – co w niej znajdziemy?

Autorem tej petycji jest dr Damian Walczak, adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się on problemem zabezpieczeń finansowych na starość. Jego zdaniem należy wprowadzić zmiany w obowiązującej emeryturze honorowej, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Liczba stulatków systematycznie rośnie, a wypłacanie dodatku dla najstarszych seniorów będzie coraz większym obciążeniem budżetu państwa. Naukowiec uważa, że wypłacaną kwotę powinno się pomniejszyć i dokładnie określić w przepisach prawa zasady przyznawania świadczenia.

Dr Damian Walczak zaproponował w petycji następujące zmiany:

 • automatyczną, coroczną waloryzację emerytury honorowej,
 • obniżenie świadczenia do poziomu emerytury minimalnej,
 • objęcie ustawą wyłącznie seniorów, którzy ukończą 100 lat od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego,
 • wypłacanie świadczenia tylko beneficjentom, którzy od dłuższego czasu mieszkają w Polsce (np. od 20 lat).

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji otrzymała dokument z postulatami dr. Damiana Walczaka 17 września 2020 roku.

Emerytura honorowa – opinia Komisji do Spraw Petycji

5 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie, na którym została rozpatrzona petycja w sprawie inicjatywy ustawodawczej w zakresie emerytury honorowej dla 100 latków. Komisja uznała, że dodatki dla najstarszych seniorów powinny zostać ujednolicone tak, by nie występowały duże różnice w świadczeniach i w swoim dezyderacie zwróciła się do Rządu o przedstawienie stanowiska odnośnie uregulowania tych kwestii.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 2 stycznia 2022 roku rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dezyderat nr 114 skierowany do prezesa Rady Ministrów w tej samej sprawie.

Swoje stanowisko na temat złożonej petycji zajęło Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna na temat petycji nr BKSP-145-IX-191/20 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia świadczenia honorowego dla 100-latków TUTAJ

Przyszłość emerytury honorowej – nieuchronna zmiana przepisów?

Zdaniem wiceministra Stanisława Szweda z MRiPS ewentualne wprowadzenie przepisów sankcjonujących obecne zasady przyznawania emerytur honorowych nie powinno znacząco odbiegać od aktualnych reguł. Minister tłumaczy to względami społecznymi i zapewnia, że obecnie nie przewiduje się zmian w przyznawaniu emerytury honorowej dla najstarszych seniorów. Nie można jednak wykluczyć, że już niedługo tematem świadczeń honorowych zajmą się posłowie.

Źródła: ZUS; KRUS; Sejm.pl


Jeżeli interesują Cię informację dotyczące emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023. Pewne 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds

Zamów prenumeratę!


This will close in 0 seconds