ZAPIS BANKOWY na wypadek śmierci: dla bezpieczeństwa twoich bliskich

ZAPIS BANKOWY na wypadek śmierci: dla bezpieczeństwa twoich bliskich

Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci nazywana potocznie „zapisem bankowym” to znacznie uproszczona procedura przekazania krewnym – po naszej śmierci – środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Taka usługa świadczona jest przez banki i została uregulowana w art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

 Zapis bankowy: jak działa?

Posiadacz każdego rodzaju indywidualnego rachunku bankowego (rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej) może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom określonej kwoty pieniężnej.

Zobacz również: Jak napisać testament? Przykłady i Wzory. Kompleksowy poradnik

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Kto może zostać wskazany jako beneficjent zapisu bankowego?

Krąg osób, które można wyznaczyć jest jednak ograniczony do najbliższych krewnych, takich jak: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) i rodzeństwo. Wskazanym w dyspozycji bliskim po śmierci posiadacza rachunku bankowego przysługuje prawo żądania od banku wypłaty przeznaczonych im środków pieniężnych. Nie wstępują oni natomiast w umowę rachunku bankowego po zmarłym ani nie przejmują jego innych praw czy obowiązków. W tym miejscu warto również wskazać, że bank przy zakładaniu przez nas rachunku powinien poinformować o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. Natomiast po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, który złożył stosowną dyspozycję, bank ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane w dyspozycji osoby o możliwości wypłaty środków (art. 56a ust. 1 i ust. 2 Prawa Bankowego). Podkreślić w tym miejscu należy, że możliwość wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie dotyczy współposiadaczy rachunków wspólnych (art. 57 w związku z art. 51 Prawa Bankowego).

Zobacz również: Kłopotliwy spadek: odrzucenie spadku przez zadłużone dzieci [Konsekwencje odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli]

Zapis bankowy: jakie są ograniczenia i kwoty wypłat?

Posiadacz rachunku bankowego może złożyć kilka dyspozycji w jednym lub kilku bankach. Pamiętać jednak trzeba, że łączna kwota wszystkich wypłat, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji jest ograniczona i określona w przepisach prawa. Zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 Prawa Bankowego, nie może być ona wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Oznacza to, że kwota ta zaktualizuje się dopiero w momencie śmierci posiadacza konta. Jeżeli posiadacz rachunku wyda więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekraczać będzie powyższej wskazany limit, to dyspozycja złożona później ma pierwszeństwo przed tą wydaną wcześniej.

Zobacz również: Jak przygotować się do wizyty u notariusza? [PORADNIK] nie tylko dla seniora

Jak zmienić lub odwołać zapis bankowy?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie zmieniona (np. poprzez dodanie drugiego współuprawnionego) lub odwołana przez posiadacza rachunku – należy zrobić to na piśmie. Odwołanie „zapisu bankowego” może nastąpić również w sposób dorozumiany, np. poprzez likwidację rachunku bankowego bądź rozporządzenie wszystkimi zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi.

Zobacz również: Spadki i darowizny: Nowe zasady, nowe korzyści! Od lipca 2023 r. Rozliczaj podatek jak ekspert [5 przykładów]

Konsekwencje braku zapisu bankowego: dziedziczenie i spadek

Posiadacz konta, który złożył w banku dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, może za życia swobodnie dysponować swoimi oszczędnościami (np. dokonywać przelewów na rzecz innych osób), gdyż złożona dyspozycja wywołuje skutki dopiero z chwilą jego śmierci i dopiero wówczas wskazanemu uprawnionemu przysługuje prawo wystąpienia do banku o wypłatę przeznaczonej jemu kwoty. Środki pieniężne wypłacone przez bank zgodnie ze złożoną dyspozycją nie wchodzą w skład spadku po posiadaczu rachunku i nie podlegają dziedziczeniu. Uwaga! O nabyciu takich pieniędzy należy poinformować Urząd Skarbowy. Natomiast w sytuacji, gdy posiadacz rachunku bankowego nie dokona dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, bądź dyspozycja taka okaże się bezskuteczna (np. z powodu wcześniejszej śmierci osoby wskazanej w dyspozycji bądź odrzucenia przysporzenia przez wyznaczoną osobę), to środki zgromadzone na koncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców.

Zobacz również: Koszty Pogrzebu. Jak przygotować się na ten nieuchronny wydatek?

Korzyści ze złożenia dyspozycji na wypadek śmierci w banku

Podstawową zaletą złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci jest to, że środki pieniężne zgromadzone na koncie mogą być wypłacone wskazanym osobom od razu po śmierci posiadacza rachunku, bez konieczności oczekiwania na przeprowadzenie sprawy spadkowej w sądzie bądź u notariusza. Pieniądze takie często pozwalają zabezpieczyć najbliższych zmarłego i zrealizować bieżące wydatki rodziny, takie jak choćby koszty organizacji pogrzebu. Dlatego z całą pewnością warto rozważyć złożenie w swojej placówce bankowej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.


Jeżeli interesują Cię informacje dotyczące dziedziczenia i spadków, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


 

Izba Notarialna we Wrocławiu
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds