Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe. Co się zmieni? [projekt ustawy]

Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe. Co się zmieni? [projekt ustawy]

Dodatek wszedł w życie 1 lipca 2023 roku, a 8 lutego 2024 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (druk 211). Projekt poprawek przewiduje m.in. uporządkowanie kwestii długości kadencji.

Dodatek dla emerytowanych sołtysów to wynagrodzenie za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensata za fakt, że „ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia”. Sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas pełnienia ich funkcji nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Czym zajmuje się sołtys?

Do najważniejszych zadań sołtysa należą:

 • organizacja zebrań wiejskich,
 • wykonywanie przyjętych uchwał,
 • zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym,
 • inkaso podatków lokalnych,
 • dostarczanie nakazów podatkowych,
 • organizacja życia społeczno-kulturalnego na wsi.
Reklama Reklama SU Bałtyk

Dodatek dla sołtysów na emeryturze – dla kogo?

Dodatek przysługuje sołtysom, którzy:

 • osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);
 • pełnili swoją funkcję przez okres dwóch kadencji, czyli nie mniej niż 8 lat;
 • ciągłość kadencji nie jest wymagana.

Ze wstępnych szacunków wynika, że dodatek sołtysowy może przysługiwać nawet 40 tys. osób.

Zobacz również: Dodatki do emerytury: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [nowe wyższe kwoty od 1 marca 2024]

Reklama Reklama PolisyTravel

Dodatek dla emerytowanego sołtysa – od kiedy?

Przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zaczęły obowiązywać 1 lipca 2023 r.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Dodatek dla sołtysów – komu nie przysługuje?

Ustawa mówi jasno, że dodatkowe świadczenie dla sołtysów – „nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa”, co będzie weryfikowane na etapie składania wniosku.

Sołtysowe dodatek – ile wynosi?

Na etapie prac nad projektem padały różne kwoty. Dodatek dla sołtysów na emeryturze wyniósł ostatecznie 300 zł i jest wypłacamy co miesiąc. Podlega waloryzacji.

Wniosek o sołtysowe – gdzie złożyć?

Pieniądze nie popłyną z automatu, dodatkowe świadczenie jest przyznawane na wniosek, który należy złożyć w:

 • oddziale regionalnym KRUS,
 • placówce terenowej KRUS,

właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emerytowanego sołtysa.

Emerytura z ZUS? Gdzie składam wniosek o sołtysowe?

Wszystkim emerytowanym sołtysom wnioski będzie rozpatrywać i świadczenie wypłacać KRUS.

Jeśli pobierasz emeryturę z ZUS-u bądź innego organu emerytalnego, wniosek o dodatek dla sołtysa składasz wyłącznie do oddziału KRUS właściwego dla twojego aktualnego miejsca zamieszkania.

Zobacz również: Bon Senioralny 2024: nowe świadczenie dla seniorów [wszystko, co już wiemy w jednym miejscu]

Wniosek o dodatek dla sołtysów – niezbędne dokumenty

Wniosek o sołtysowe musi zawierać następujące dane i dokumenty:

 • imię (imiona) oraz nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 • sposób wypłaty świadczenia (numer konta lub dane do przekazu pocztowego);
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o sołtysowe – załączniki

Do wniosku o sołtysowe należy dołączyć jeszcze dwa dokumenty w formie załączników, są to:

 • Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Poniżej znajdziesz wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Załącznik do rozporządzenia).

Wniosek o dodatek dla sołtysów WZÓR do pobrania

Decyzja o przyznaniu sołtysowego – ile się czeka?

KRUS na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej ma czas do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Odwołanie od decyzji odmownej dot. sołtysowego

„W przypadku decyzji odmownej będzie przysługiwał wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ponowne rozpatrzenie sprawy i ewentualnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego”. – mówi uzasadnienie do ustawy.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2024: ostateczna potwierdzona podwyżka 12,12 proc. [TABELA NETTO]

Termin wypłaty dodatku dla sołtysów

Mimo długiego terminu rozpatrzenia dokumentów świadczenie nie przepada i przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

Sołtysowe za okres od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji zostanie wypłacone w terminie, który wskaże decyzja o jego przyznaniu. Natomiast kolejne wypłaty popłyną do emerytowanych sołtysów do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023 roku, więc część sołtysów, która nie zwlekała ze złożeniem wniosku, otrzymała dodatek jeszcze w zeszłym roku.

Czy sołtysowe będzie waloryzowane?

Sołtysowe, podobnie jak emerytury, będzie co roku waloryzowane tj. podwyższane o ustawowy wskaźniki waloryzacji 1 marca. KRUS dokona waloryzacji świadczenia z urzędu – nie będzie wymagało to wydania decyzji administracyjnej.

Waloryzacja tzw. sołtysowego [1 marca 2024]

Pierwsza waloryzacji sołtysowego przypada 1 marca 2024 r. Po waloryzacji, która w tym roku uplasowała się na poziomie 12,12 proc. świadczenie wyniesie 336 zł.

Zobacz również: Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 6,2 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek oraz zapowiadane zmiany w przepisach

Ile środków z budżetu pochłonie dodatek dla sołtysów?

Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. i do prawie 233 mln zł w 2032 r.

Zobacz również: Nadzieja dla owdowiałych seniorów: projekt ustawy o rencie wdowiej w Sejmie. Renta wdowia dla kogo i od kiedy?

Koszt obsługi świadczenia dla sołtysów

Koszty obsługi dodatku dla sołtysów w 2023 r., w tym: modyfikację systemów informatycznych, dodatkowych obowiązków związanych z realizacją nowych przepisów i kosztów wypłat nowego świadczenia oszacowano na 2,5% kwoty świadczeń, czyli 3 800 000 zł. Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Zobacz również: Planowana druga waloryzacja emerytur 2024: co już o niej wiemy? [tabela netto]

Dodatek dla sołtysów 2024: co się zmieni? [projekt ustawy]

W dniu 8 lutego br. do Sejmu został złożony „Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa”. Proponowane zmiany mają na celu uporządkowanie zasad przyznawania świadczenia pieniężnego dla byłych sołtysów, które wyniknęły w praktyce, mowa m.in. o okresie pełnienia funkcji sołtysa, który powinien trwać nie krócej niż 90 miesięcy.

Propozycje wnioskodawców wynikają z analizy postulatów kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz problemów związanych z określaniem czasu trwania funkcji sołtysa. Wskazano na różnice w długości kadencji sołtysów wybieranych w różnych terminach, co prowadziło do nierówności w przyznawaniu świadczeń.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Ze względu na to, że sołtysi wybierani są w poszczególnych sołectwach w różnych terminach, pojawiają się różnice w długości kadencji, w wyniku czego łączne kadencje niektórych osób trwały np. 8 lat i 2 miesiące, a innych 8 lat bez kilku, kilkunastu dni. Ponadto, osoby pełniące funkcję sołtysa po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otrzymywały decyzje odmawiające przyznania świadczenia. Dotyczyło to osób, które były sołtysami przed 1990 r. i „kończyły” swoje kadencje np. w maju, listopadzie, grudniu 1990 r.”

Proponowane zmiany mają rozwiązać problem odmowy przyznania świadczenia pieniężnego niektórym byłym sołtysom, którzy pełnili funkcję przed 1990 r., a ich kadencje trwały po zmianie przepisów. Nowe zasady mają umożliwić przyznanie świadczenia pieniężnego także tym, którzy kontynuowali funkcję sołtysa po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym.

Sołtysi, którzy wcześniej otrzymali decyzje odmowne przyznania świadczenia pieniężnego, będą mogli złożyć ponownie wnioski, które będą rozpatrywane na mocy nowych przepisów.

Projekt zmian przepisów skierowano do pierwszego czytania w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Źródła: USTAWA z dnia 14 kwietnia 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa i uzasadnienie do ustawy; Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz uzasadnienie.


Jeżeli interesują Cię informacje na temat tzw. sołtysowego, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds