Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Rada do Spraw Polityki Senioralnej kończy swoją kadencję w tym roku, a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady kolejnej kadencji. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kto może zgłosić kandydata do Rady do Spraw Polityki Senioralnej?

  • jednostki samorządu terytorialnego związki tych jednostek;
  • administracja rządowa;
  • organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.)
  • związki i porozumienia tych podmiotów;
  • organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adresy e-mail: radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS II kadencji;
  • wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS II kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2020 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Rada do spraw Polityki Senioralnej czym się zajmuje?

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie. Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy:

  1. opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
  2. inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;
  3. przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Członkowie Rady do spraw Polityki Senioralnej (kadencja 2016-2020)

Przewodniczącą Rady I kadencji została prof. Józefa Hrynkiewicz.

1. dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka, prof. UwB
2. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
3. dr Martyna Kawińska – Sekretarz Rady
4. prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
5. prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
6. prof. Piotr Szukalski
7. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Zastępca Przewodniczącego Rady
8. prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
9. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
10. prof. dr hab. Piotr Błędowski
11. dr n.med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak
12. Mirosław Dębiński
13. Zbigniew Skawiński
14. ks. dr Krzysztof Bąk
15. prof. dr hab. Barbara Bień
16. Ewa Biłek-Regnowska
17. Janusz Czyż
18. dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
19. prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz – Przewodnicząca Rady
20. Krystyna Lasek
21. Krystyna Lewkowicz
22. dr Elżbieta Ostrowska
23. Bożena Stępień
24. Jolanta Szmidt
25. dr Elżbieta Szwałkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady
26. Jerzy Wiśniewski
27. Przemysław Wiśniewski
28. Anna Komorowska
29. Dominik Rozkrut
30. Dariusz Poznański

Dokumenty – formularz zgłoszenia kandydata i szczegóły ogłoszenia znajdziecie pod linkiem TUTAJ

Przeczytaj również:

Wrocławska Rada Seniorów

Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów – dużo zdjęć

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów już 7 marca

Grażyna Mazurek: nie będziemy Radą „kanapową” – tekst Andrzeja Wasilewskiego

O Radach Seniorów na Forum

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds