Dodatki do emerytur 2022: 15. i 14 emerytura, Małżeństwo+, dopłata do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Dodatki do emerytur 2022: 15. i 14 emerytura, Małżeństwo+, dopłata do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Aktualne dodatki do emerytur. Co zmieniło się w 2022? Których dodatków zabrakło? Pełna lista świadczeń pieniężnych dla seniora. Wszystko, co musisz wiedzieć na temat 14. i 15. emerytury w 2022 r, dopłaty do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus etc.

Aktualizacja 12.09.2022 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

15. emerytura – co wiemy, na temat wypłaty świadczenia

Pomysł 15. emerytury powraca po tym, jak pojawił się dwa lata temu podczas wyborczego wyścigu po fotel prezydenta RP. Czy seniorzy mogą liczyć na kolejne dodatkowe świadczenie w 2023 r.? Czy 15. emerytura jest przygotowywana, czy to tylko tzw. fakt medialny?

Wszystko, co dziś wiadomo na ten możliwości wypłaty dodatkowego świadczenia przeczytasz w artykule: „15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury”

14. emerytura – powrót dodatku w 2022 roku

Początkowo nie planowano wypłaty 14. emerytury w 2022 i świadczenie to zniknęło z listy dodatków dla seniorów. Jednak 11 lutego br. rząd ogłosił, że 14. emerytury jednak zostaną wypłacone.

Tak zwana “czternastka” to dodatkowa emerytura, która po raz pierwszy została wypłacona w 2021 r. Otrzymują ją seniorzy mający prawo do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. Pełną kwotę w wysokości emerytury minimalnej otrzymują ci, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali emeryci i renciści otrzymują 14. emeryturę pomniejszoną według zasady złotówka za złotówkę. Czternastka jest przyznawana z urzędu – nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Dodatek ten jest wypłacany z sierpniowymi i wrześniowymi emeryturami.

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat czternastki w 2022 r. znajdziesz w artykule 14. emerytura 2022: kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę, termin wypłaty etc.

13. emerytura w 2022 roku – co trzeba wiedzieć?

Trzynasta emerytura to świadczenie wypłacane seniorom od 2019 roku. Jest to ustawowy roczny dodatek dla wszystkich emerytów i rencistów – niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Z 13. emerytury mogą korzystać seniorzy, którzy w dniu wypłacania świadczenia są uprawnieni do pobierania emerytury, renty, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli tzw. emerytury matczynej). Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków na dzień 31 marca danego roku mają zawieszoną emeryturę.

„Trzynastka” wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, wyniosła ona 1217, 98 zł netto (na rękę).

Jeszcze więcej na temat 13. emerytury przeczytasz w artykule 13. emerytura 2022 kwota netto, warunek wypłaty, terminy etc.

Małżeństwo+

Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw, to pomysł dodatkowego świadczenia, które miałoby należeć się małżeństwom z co najmniej 40-letnim stażem.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

Waloryzacja emerytur 2023 [PROGNOZA]

Co roku w marcu emeryci czekają na większe wypłaty z ZUS. Waloryzacja emerytur nie jest realnie dodatkiem do emerytury, ponieważ z założenia ma wyrównać utratę wartości pieniądza wynikającą z inflacji.

Do przeprowadzenia waloryzacji emerytur ZUS potrzebuje tzw. wskaźnik waloryzacji. Oblicza się go, biorąc wskaźnik inflacji ogólnej lub emeryckiej, który powiększa się o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie wskaźniki dotyczą roku poprzedzającego waloryzację, czyli np. do waloryzacji w 2023 r. brane są pod uwagę dane z roku 2023. Aktualnie rząd proponuje 13 procentową waloryzację emerytur i rent od marca 2023 r. Więcej na ten temat: Waloryzacja emerytur 2023 [AKTUALNA PROGNOZA] Tabela netto-brutto od 1300 zł do 5000 zł

Dopłata do dekodera i telewizora 2022

Jeśli twój telewizor nie jest przygotowany do odbioru nowego standardu telewizji (zmiana nastąpi do 27 czerwca br.) a nie chcesz rezygnować z oglądania telewizji, to musisz kupić dekoder albo nowy telewizor obsługujący format DVB-T2. Dla osób w trudnej sytuacji finansowej czeka rządowe dofinansowanie. Dopłata do telewizora to 250 zł, dopłata do dekodera to 100 zł.

Szczegóły dot. dodatku na dekoder lub telewizor znajdziesz w artykule pt.Dopłata do dekodera DVB-T2 lub telewizora 2022. Jak wypełnić wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka?”

Świadczenie 500 plus dla seniora w 2022 roku [WARUNKI]

Od 2019 roku seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Przyznanie dodatku zależne jest od ZUS-u, dla którego opinię wydaje lekarz orzecznik. Dodatek 500 plus dla seniora jest uzależniony m.in. od stanu zdrowia seniora, jego dochodów, miejsca zamieszkania (musi być to teren Polski) i obywatelstwa (wyłącznie polskie).
Świadczenie 500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc. Trzeba jednak spełnić kilka warunków i złożyć odpowiedni wniosek.

Komu przysługuje świadczenie 500 plus dla seniora?

Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.
Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora skierowane jest do osób niesamodzielnych, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeśli jednak takie orzeczenie zostało już kiedyś złożone w ZUS, nie trzeba go ponownie dołączać. Następnie senior jest kierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Sam fakt pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest gwarancją przyznania 500 plus dla seniora.

Jakie jest kryterium dochodowe w programie 500 plus dla seniora?

W marcu 2021 roku pojawił się nowy próg dochodowy dla programu 500 plus dla seniora i wynosi on 1272,08 zł brutto.

W sytuacji, gdy emerytura, renta albo inne świadczenie przekracza tę kwotę, 500 plus dla seniora zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli pobieramy emeryturę, rentę lub inne świadczenie, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1272,08 zł, a nie przekracza 1772,08 zł brutto, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Świadczenie 500 plus dla seniora wniosek

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

500 plus dla seniora ZUS – kiedy wypłata?

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełnione zostaną wymagane warunki. Nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Dodatek do emerytury po 65 roku życia (200 plus dla seniora)

Od 2022 roku wypłacany jest nowy dodatek do emerytury po 65 roku życia w wysokości 200 zł dla seniorów – strażaków-ochotników i ratowników górskich. Dodatek ten będzie dożywotni i przyznawany bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Co trzy lata będzie on podlegał waloryzacji.

Jakie kryteria muszą być spełnione dla dodatku 200 plus?

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 60 roku życia i po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.
Warto wiedzieć, że przy obliczeniach okresu czynnego uczestnictwa, zachowanie ciągłości lat w OSP nie będzie konieczne. Dodatek 200 plus ma należeć się tylko tym osobom, które przynajmniej raz w roku brały bądź będą brały udział w akcjach ratowniczych.

Gdzie można złożyć wniosek o 200 plus?

Wniosek o dodatek 200 plus można złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. Za wypłatę tego świadczenia będzie odpowiadał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Dodatek osłonowy dla emerytów od 2022 roku

By przeciwdziałać rosnącej inflacji i wysokim cenom, rząd ogłosił wprowadzenie nowego dodatku osłonowego. Wypłacany jest w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne będą mogły liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3 osób otrzymają 850 zł, a 4 i 5 osobowe 850 zł. Większe rodziny dostaną 1150 zł w skali roku.
Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy dla emerytów?

By móc otrzymać to dodatkowe świadczenie konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów dochodowych:

  • dla osób samotnych: dochód mniejszy niż 2100 zł brutto;
  • dla osób posiadających rodzinę: 1500 zł brutto.

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym i nie podlega egzekucji komorniczej. Składając wniosek do 31 stycznia uwzględniane są dochody z 2020 r. Składając wniosek po raz drugi dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach, informacja ma charakter oświadczenia.

Nie trzeba obliczać swojego dochodu, jeżeli jest opodatkowany podatkiem PIT. To dobra wiadomość dla emerytów i mniej rubryk do wypełnienia we wniosku. Zgodnie z instrukcją Ministerstwa 13. i 14. emerytura, które z założenia nie są wliczane do dochodu, także w tym przypadku nie będą brane pod uwagę przy jego wyznaczaniu.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać na piśmie lub drogą elektroniczną do urzędów gmin właściwych nam ze względu na adres zamieszkania. Świadczenie będzie wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Wiele osób nie zna różnicy pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym. Jakie są ich wysokości, kryteria i organy przyznające i wypłacające świadczenie?
Dodatek pielęgnacyjny dla seniora jest wypłacany przez ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: gdy emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy, lub gdy osoba ukończyła 75 lat.
Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest także wypłacany przez KRUS. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany. Od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.
O dodatek pielęgnacyjny nie mogą ubiegać się seniorzy, którzy mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby przebywające więcej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dodatek pielęgnacyjny ZUS nie przysługuje także osobom, które pobierają renty socjalne.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 rok życia. Jest to świadczenie, które ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. W 2021 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 215,84 zł miesięcznie.

Wypłata emerytury po zmarłym seniorze – świadczenie niezrealizowane dla wdowca, wdowy

Po śmierci osoby pobierającej emeryturę rodzina może ubiegać się o wypłacenie ostatniej emerytury w postaci świadczenia niezrealizowanego, jeśli pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone.
Warto wiedzieć, że wypłata świadczenia niezrealizowanego dotyczy jedynie świadczenia podstawowego – na przykład emerytury lub renty – a nie dotyczy na przykład trzynastej emerytury.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Może Cię zainteresować:

Dopłata do dekodera DVB-T2 2022. Dopłata do telewizora. Jak wypełnić wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka?

14 emerytura 2022: Terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę. Uwaga na oszustów!

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.